Warunki świadczenia usług

Wydrukuj tę stronę

1. Definicje

Konferencja - wypełniona rezerwacja na jeden lub kilka określonych Obiektów noclegowych.

Klient , firma lub inna osoba prawna, która dokonuje rezerwacji lub kupuje produkt lub usługę od Dostawcy.

Gość - każda osoba, która korzysta z Miejsca noclegowego Dostawcy. Osoba może być zarówno Gościem, jak i Klientem.

Gość - Każda osoba, która korzysta z Zakwaterowania Dostawcy.

Zakwaterowanie - Każda nieruchomość, która jest wynajmowana przez Dostawcę.

Zakwaterowanie - Każda osoba, która korzysta z usług Dostawcy.

Usługa - Każda usługa, którą Dostawca oferuje Klientowi, a która nie jest samym Zakwaterowaniem (np. dodatkowe sprzątanie, parking itp.)

Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez Dostawcę.

Produkt - Jakikolwiek produkt, który Dostawca oferuje Klientowi (np. jedzenie i napoje)

Produkt -.

House Rules - Zasady, których muszą przestrzegać goście. Niektóre House Rules są ogólne i obowiązują we wszystkich Obiektach noclegowych, a niektóre są specyficzne dla każdego z nich.

2. wprowadzenie

Te zasady i warunki mają zastosowanie, gdy Klient wynajmuje Zakwaterowanie od Dostawcy. Warunki te są częścią umowy pomiędzy Dostawcą a Klientem (Klientami).

Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z wszystkimi aspektami umowy, w tym z niniejszymi warunkami. Kiedy Klient potwierdza Dostawcy swoją rezerwację noclegu i/lub zamówienie na Produkt lub Usługę, akceptuje również niniejsze warunki. Dostawca ma prawo uznać za naruszenie umowy, jeśli Klient działa wbrew umowie, niniejszym warunkom lub Regulaminowi Domu, który jest specyficzny dla zakwaterowania, które Klient wynajmuje od Dostawcy.

3. Rezerwacje

3.1.Jak dokonać rezerwacji Klienci mogą dokonać rezerwacji u Dostawcy poprzez (1) dokonanie rezerwacji poprzez kontakt z jednym z przedstawicieli handlowych Dostawcy, (2) samodzielne dokonanie rezerwacji za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej Dostawcy lub (3) samodzielne dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Internetowego Biura Podróży (np. Booking.com i Airbnb).

3.2.1.Wykonanie rezerwacji u Dostawcy

3.2.Potwierdzenie Rezerwacji Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wysłania przez Dostawcę potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail podany przez Klienta.

3.3. Płatność Rezerwacja zostaje zakończona, gdy Klient zapłaci Dostawcy całą należną kwotę za Rezerwację. Dostawca może odmówić Klientowi dostępu do Zakwaterowania do czasu, gdy Klient zapłaci Dostawcy całą należną kwotę za Rezerwację. Klient nie ma prawa do roszczeń wobec Dostawcy, jeśli ma zaległe saldo wobec Dostawcy.

3.5.Jeśli Klient ma rezerwację na podstawie umowy najmu na okres dłuższy niż cztery (4) miesiące i ma tego samego gościa (pracownika, osobę/osoby), lub zamierza mieć tego samego pracownika, przebywającego w tej samej jednostce (pokoju lub apartamencie) przez okres dłuższy niż cztery (4) miesiące, musi poinformować o tym Dostawcę na piśmie na adres info@swedenlongstay.se

4. warunki płatności

Dostawca oferuje różne warunki płatności w zależności od Klienta i sposobu dokonania Rezerwacji. Dostawca precyzuje warunki płatności dla każdej konkretnej Rezerwacji przed jej dokonaniem. Klient zawsze musi zapłacić Dostawcy całą zaległą kwotę za wszystkie Rezerwacje, zanim Dostawca udostępni Klientowi Zakwaterowanie.

4.1. Rezerwacja za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Przedstawiciele handlowi Dostawcy mogą zaoferować płatność za pomocą faktury, karty kredytowej i karty debetowej. Jeżeli płatność odbywa się na podstawie faktury, warunki płatności są podane na fakturze. W przypadku płatności kartą kredytową lub kartą debetową płatność jest wymagalna natychmiast.

4.2. Rezerwacja za pośrednictwem platformy internetowej Platforma internetowa Dostawców przyjmuje wyłącznie płatności kartą kredytową lub debetową. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej, płatność jest wymagalna natychmiast.

4.2.Zakup za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej

4.3. Rezerwacja za pośrednictwem internetowego biura podróży Internetowe biura podróży kontrolują własne warunki płatności. Niektóre z nich oferują Klientowi możliwość zapłaty na miejscu, czyli w Miejscu Noclegowym. Jeśli Klient wybierze tę opcję, Dostawca oferuje płatność kartą kredytową lub debetową w dniu zameldowania.

4.4 W przypadku fakturowania bez podatku VAT z powołaniem się przez najemcę na zwolnienie z obowiązku podatkowego w rozdziale 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Szwecja Longstay Group Rental AB zastrzega sobie prawo do postfakturowania podatku VAT w przypadku, gdy Szwedzka Agencja Podatkowa nie przyzna zwolnienia z obowiązku podatkowego.

5. Kaucje zabezpieczające

Dostawca ma prawo pobierać kaucję od wszystkich Rezerwacji. Jeżeli Dostawca pobiera kaucję od Rezerwacji, kwota kaucji jest zawarta w potwierdzeniu Rezerwacji. Kaucja zostanie zwrócona Klientowi po wyprowadzeniu się Klienta z Zakwaterowania i po pozytywnym przejściu kontroli przez Dostawcę. Z kaucji zostaną potrącone koszty usunięcia przez Dostawcę jakichkolwiek szkód spowodowanych przez Klienta lub jego Gościa (Gości) umyślnie lub przez zaniedbanie. Nie ogranicza to prawa Dostawcy do żądania od Klienta dodatkowego zwrotu kosztów w celu pokrycia szkód spowodowanych przez Klienta lub jego Gościa(ów) z winy umyślnej lub zaniedbania. Dostawca jest uprawniony do rozliczenia wszelkich niezapłaconych opłat za wynajem i anulowanie rezerwacji poprzez wykorzystanie kaucji.

6. anulowanie rezerwacji

Anulacje muszą być dokonywane w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@swedenlongstay.se. Prośba o anulowanie, która jest złożona za pośrednictwem poczty głosowej, mediów społecznościowych lub jakiegokolwiek innego kanału, który nie jest wymieniony jako zatwierdzony kanał, nie zostanie zaakceptowana. Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za anulowanie, jeśli anulowanie jest dokonywane z krótkim wyprzedzeniem. Wysokość opłaty za anulowanie zależy od rezerwacji. Aby anulować rezerwację bez opłaty, anulowanie musi być dokonane przez Klienta i potwierdzone przez Dostawcę nie później niż: 2 dni (48 godzin) przed, jeśli długość rezerwacji wynosi 1-6 nocy. 7 dni przed, jeśli długość rezerwacji wynosi 1-3 tygodnie. 30 dni przed, jeśli rezerwacja trwa 1 miesiąc lub dłużej.

7. Okres wypowiedzenia umowy najmu

Jeśli najemca lub umowa jest zawarta na okres miesiąca, który trwa dłużej niż jeden miesiąc (30 dni), okres wypowiedzenia wynosi zawsze co najmniej jeden (1) miesiąc kalendarzowy. Jeśli strony uzgodnią inne warunki, muszą one zawsze mieć formę pisemną. Najemca lub firma, która chce zakończyć wynajem, musi to zrobić w formie pisemnej, wysyłając e-mail na adres info@swedenlongstay. Wniosek o anulowanie, który jest dokonywany za pośrednictwem poczty głosowej, mediów społecznościowych lub innych kanałów, które nie są wymienione jako zatwierdzony kanał nie będą akceptowane. W przypadku osób prywatnych, które wynajmują obiekt bezpośrednio na podstawie umowy najmu, okres wypowiedzenia może wynosić trzy (3) miesiące zgodnie z prawem szwedzkim. Jeśli jesteś osobą prywatną i wynajmujesz nieruchomość bezpośrednio na podstawie umowy najmu, jesteś właściwą osobą do złożenia wypowiedzenia. Jeśli jednak jest to wynajem firmowy, w tym sensie, że Twój pracodawca wynajmuje nieruchomość, wtedy powiadomienie musi pochodzić od upoważnionej osoby w firmie.

8) Normalne zużycie

Dostawca akceptuje normalne zużycie kwatery i jej zapasów. Oznacza to, że Klient jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, które wynikają z zamiaru lub niedbałości i są większe niż to, co można uznać za normalne. Dotyczy to szkód spowodowanych przez klienta, najemców lub gości, lub jeśli kwatera została pozostawiona bez zamknięcia i doszło do włamania lub innego wtargnięcia. Dostawca ma prawo do naprawy powstałych w ten sposób szkód na koszt klienta. Klient jest również odpowiedzialny za wszelkie straty w dochodach, które powstały z powodu braku możliwości wynajęcia kwatery w czasie naprawy.

9. Roszczenia osób trzecich

Jeżeli Klient naruszy swoją umowę, niniejsze warunki lub regulamin obiektu w taki sposób, że Dostawca staje się odpowiedzialny wobec osoby trzeciej, na przykład właściciela obiektu, Klient staje się odpowiedzialny wobec Dostawcy za takie samo roszczenie, jakie osoba trzecia ma wobec Dostawcy.

10. Dostęp i inspekcja

Dostawca ma prawo do kontroli Zakwaterowania w dowolnym czasie. Klient musi zapewnić Dostawcy dostęp do Zakwaterowania w celu przeprowadzenia inspekcji i napraw.

11. Obowiązki i odpowiedzialność Dostawcy

Kiedy rezerwacja lub zakup jest potwierdzony i opłacony przez klienta, Dostawca zobowiązuje się do następujących rzeczy: Że Klient ma dostęp do Zakwaterowania podczas całego okresu Rezerwacji. Że Zakwaterowanie jest ustawione w sposób określony w potwierdzeniu rezerwacji. Że Zakwaterowanie jest obsługiwane i utrzymywane w standardzie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.

12. Reguły domu

Klient zgadza się przestrzegać wszystkich Zasad Domu związanych z jego zakwaterowaniem. Są to ogólne zasady obowiązujące we wszystkich obiektach Dostawcy: Klient nie może zarejestrować Zakwaterowania jako swojego stałego adresu - Zakwaterowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku tymczasowego Klient nie może udostępnić Zakwaterowania osobom, które nie są zarejestrowane jako Goście u Dostawcy - Zakwaterowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych jako Goście u Dostawcy. Klient nie może udostępnić lub przenieść zakwaterowania na inną osobę prawną Klient nie może przekroczyć liczby Gości dozwolonej przez Dostawcę w Zakwaterowaniu - liczba Gości jest określona na potwierdzeniu rezerwacji. Klient jest zobowiązany do utrzymywania Zakwaterowania w czystości i zgłaszania Dostawcy wszelkich usterek niezwłocznie po ich powstaniu. Klient nie może obchodzić się z Zakwaterowaniem z zaniedbaniem, dopuszczalne jest normalne zużycie - Dostawca obciąży Klienta za Strona 1 z 1 każde zużycie, które zostanie uznane za większe niż normalne. Klient nie może zmieniać mebli, instalować sprzętu, zmieniać zamków lub w jakikolwiek inny sposób dokonywać zmian w zakwaterowaniu. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że nikt nie pali w lub w pobliżu otwarcia kwatery - palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach dla palących. Dostawca obciąży klienta opłatą w wysokości 10 000 SEK za każdy przypadek palenia. Klient może korzystać wyłącznie z przypisanych miejsc parkingowych lub publicznych miejsc parkingowych. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty parkingowe lub mandaty, które mogą powstać w wyniku nie korzystania z wyznaczonych miejsc parkingowych. Klient nie może przywozić do obiektu zwierząt. Klient jest zobowiązany do okazania szacunku dla sąsiadów mieszkających w pobliżu kwatery i do ograniczenia poziomu hałasu w godzinach 21.00 - 07.00 we wszystkie dni tygodnia. Klient nie może prowadzić działalności gospodarczej w kwaterze lub na terenie kwatery, ani prowadzić działalności sprzecznej z prawem szwedzkim. Klient jest zobowiązany do przestrzegania procedur wymeldowania, które są specyficzne dla jego obiektu i do zwrotu wszystkich kluczy dostępu do obiektu Dostawcy. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w danym zakwaterowaniu. Niewyczerpująca lista przykładów zasad domu, które są specyficzne dla każdego Zakwaterowania to: (1) sposób postępowania ze śmieciami domowymi, (2) miejsce i sposób parkowania pojazdów oraz (3) sposób postępowania z kluczami dostępu. Klient jest informowany o zasadach domu, które są specyficzne dla każdego zakwaterowania, kiedy dokonuje rezerwacji i/lub kiedy otrzymuje informacje o zameldowaniu i/lub w samym zakwaterowaniu.

13. Brak zapłaty w terminie

Nieopłacenie faktury przez Klienta w terminie daje Dostawcy możliwość natychmiastowego zakończenia Rezerwacji i opuszczenia Zakwaterowania przez Klienta i Gości. Nie zwalnia to Klienta z jakichkolwiek zobowiązań wobec Dostawcy w zakresie zaległych płatności i ewentualnych odszkodowań.

14. Relokacja

W przypadku istotnego problemu z zakwaterowaniem, który powoduje, że nie jest ono odpowiednie dla klienta, Dostawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi alternatywnego zakwaterowania z warunkami, które są podobne do tych, które zostały określone w potwierdzeniu rezerwacji. Dostawca ma prawo w każdej chwili, przed wprowadzeniem się lub w czasie trwania rezerwacji, przenieść Klienta do równoważnego zakwaterowania. Jeżeli przeniesienie wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji Klienta, obie strony mają prawo do anulowania Rezerwacji. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty poniesione przez Klienta, na przykład koszty związane z przeniesieniem lub anulowaniem umowy.

15. Siła Wyższa

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub problemy spowodowane przez jakiekolwiek wydarzenia legislacyjne lub regulacyjne, działania rządu, kryzysy, strajki, blokady, bojkoty, lokauty, klęski żywiołowe, wojny lub inne podobne wydarzenia, które są poza kontrolą Dostawcy. Nawet w innych przypadkach Dostawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli zachował zwykłą staranność w związku z tymi wydarzeniami.

16. Rozwiązywanie konfliktów

Spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z prawem szwedzkim przez szwedzki sąd.